top of page

Stadgar Mellansvenska Veteranserien H75/H80

 

Mellansvenska Veteranserien är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Värmlands län som organiserar och genomför tävlingsspel i golf för klubblag. Mellansvenska Veteranserien H75 bedriver sin verksamhet i samförstånd med distriktsförbunden i berörda län.

§ 1 SYFTE

Syftet med Mellansvenska Veteranserien H75, i fortsättning kallad MsV H75, är att organisera och genomföra matchspel i serieform mellan klubblag av herrar 75 år och äldre. En aktivitet där deltagarna får förutom tävlingsmomentet även motion och rekreation samt en trevlig social samvaro, dvs friskvård.

§ 2 ANSLUTNA KLUBBAR

Alla till Svenska Golfförbundet (SGF) anslutna klubbar i de ovan nämnda länen som önskar delta i verksamheten och är beredda att acceptera uppställda villkor, tävlingsreglerna, är välkomna att ansluta sig till organisationen.

 
§ 3 LEDNING

Verksamheten ska ledas av en styrgrupp som består av en ordförande, en ledare för varje serie samt av en kassör. Styrgruppen bör bestå av, om möjligt, minst en ledamot från varje berört län. Till ledamot i styrgruppen kan av årsmötet utses varje medlem i klubb som är ansluten till organisationen. Styrgruppen ska : 
• ansvara för verksamhetens organisation, ekonomi och bedrivande, 
• löpande informera anslutna klubbar om verksamheten, 
• årligen upprätta berättelse över organisationens verksamhet jämte redovisning av verksamhetens ekonomiska resultat, 
• årligen förbereda och genomföra ett allmänt möte för anslutna klubbar, 
• minst två veckor i förväg sända ut kallelse och dagordning till sådant årsmöte, 
• upprätta protokoll över årsmötesförhandlingarna och distribuera till anslutna klubbar, 
• verkställa beslut som tagits av årsmötet, 
• efter årsmötet konstituerar styrgruppen sig, 
• senast före utgången av mars månad översända verksamhetsberättelse för det senaste året till anslutna klubbar samt till styrelsen för berörda Golfdistriktsförbund (GDF). Styrgruppen sammanträder minst två gånger om året och i övrigt när minst tre av dess ledamöter så begär.

 
§ 4 EKONOMI

Verksamheten finansieras genom av årsmötet beslutade avgifter från anslutna klubbar. MsV har ett eget plusgirokonto, 170 94 14-5 och är en registrerad ideell förening med org.nr: 802 431 – 2277.

 
§ 5 FIRMATECKNARE

Organisationens firma tecknas av styrgruppens ordförande och kassör var för sig, eller två av ledamöterna i förening som tillhör styrgruppen.

 
§ 6 VERKSAMHETS- & RÄKENSKAPSÅR

Organisationens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden: 1 januari t.o.m. 31 december.

 
§ 7 ÅRSMÖTE

Organisationens ordinarie årsmöte hålls under september. Kallelse till årsmötet utsänds av styrgruppen senast två veckor före mötet. Bifogat är föreslagen dagordning samt behövliga handlingar för de ärenden, som kommer att behandlas på årsmötet. Vid årsmöte får endast de i dagordningen upptagna frågorna tas upp till beslut.

Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Varje klubb som är ansluten till MsV har en (1) röst.

 

Beslut vid årsmötet

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Röst får avges endast vid personlig närvaro.

 

Omröstning vid val

ska ske med slutna sedlar, om någon delegat begär det.

§ 8 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl ansluten klubb som styrgruppen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion ska vara skriftlig och ha inkommit till styrgruppen senast två veckor före årsmötet. Inkomna ärenden, jämte styrgruppens kommentar eller förslag till beslut, ska ingå i utsänt underlag till årsmötet.

§ 9 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte inkallas av styrgruppen, när så anses påkallat. För beslut och val gäller samma bestämmelser som för ordinarie årsmöte.

 
§ 10 DELEGATER TILL ÅRSMÖTE

Anslutna klubbar har rätt att företrädas av vardera två delegater, varav en (1) utövar sin klubbs rösträtt vid årsmötet. Klubb med flera deltagande lag har endast en (1) röst.

§ 11 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande. Fastställande av föredragningslista.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för mötet.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Föreningens årsredovisning och styrgruppens verksamhetsberättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrgruppen.

8. Gruppledarnas rapporter.

9. Motioner från klubbarna.

10. Ärenden från styrgruppen.

11. Kassörens redovisning av föreningens ekonomi samt fastställande av avgifter för nästa år.

12. Behandla spelordning, serieindelning samt speldagar för nästa år.

13. Förslag på platser och datum för avslutningstävlingar nästa år.

14. Val av ordförande i styrgruppen för en tid av ett år.

15. Val av kassör för en tid av ett år.

16. Val av övriga ledamöter/gruppledare i styrgruppen för en tid av ett år.

17. Val av revisor för en tid av ett år. (I detta val får ej styrgruppens ledamöter delta)

18. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

19. Övriga frågor.

20. Förslag av plats och datum för nästa årsmöte.

21. Utdelning av diplom till seriesegrarna för året.

22. Utdelning av vandringspris och diplom till årets ”Mellansvensk Veteranmästare H75”

23. Mötets avslutning.

bottom of page